Prestasjonsledelse

Prestasjonsledelse er termen vi bruker for å beskrive det som på engelsk kalles «performance management». God prestasjonsledelse er essensielt for at en bedrift skal kunne nå sine mål, ettersom det inspirerer til godt engasjement og god prestasjon av de ansatte. Performance management er en metode for å avklare mål, forventninger og bestemte retninger for enkeltansatte – dette inkluderer forståelsen av at gode prestasjoner krever rett kompetanse.

Prestasjonsledelse innebærer derfor tett oppfølging av den enkelte ansatte, noe som inkluderer veiledning, motivering og tilbakemeldinger. Belønning og anerkjennelse bør således være en viktig del av prestasjonsledelsen på arbeidsplassen.

Utfordringer knyttet til performance management

Av og til kan det være en utfordring for ledere og medarbeidere å se verdien i prestasjonsledelse, og ofte er de mer opptatt av å se rutiner og retningslinjer. Å skape et godt miljø krever innsats fra alle parter, selv om kritikere gjerne argumenterer for at gode prestasjoner har begrenset verdi dersom de ikke direkte rettes mot å oppnå det bedriften ønsker. Slike ytringer tar ikke høyde for enkeltmennesker på arbeidsplassen, og det er dessuten logisk å anta at større trivsel motiverer til bedre resultater.

Skap et godt miljø

Dersom du føler at din bedrift mangler en god prestasjonskultur og ønsker å gjøre noe med det, skal du vite at enhver virksomhet har den rette grobunnen for å skape det rette miljøet. Her er det viktig å ha kontinuerlige samtaler med medarbeidere, og disse bør foregå året igjennom. Her gjelder både uformelle og formelle samtaler mellom ledere og ansatte. Mål bør settes og justeres, i takt med virksomhetens retning.

Det er viktig at enkeltarbeideren vet hva vedkommendes rolle er, hvordan han/hun bidrar og hvorfor. Ha fokus på individuelle mål for hver arbeid, og la dem se seg selv som en del av et større maskineri hvor alle deler trengs for å få det hele til å gå rundt.