Hva tenker John Aage Tisløv om Analytics og Digital Innsikt i 2018?2 min read

John Aage Tisløv, Konsernansvarlig analyse og innsikt Lyse AS


Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017?
Det viktigste er økt fokus på data som en verdi hos ledelsen som en konsekvens av den digitaliseringsbølgen som slår innover verden. Digitalisering uten en gjennomtenkt plattform for databehandling, og et «Data Governance» regime forankret i ledelsen vil være en dårlig løsning på lang sikt.

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen Analytics og Digital innsikt i 2018?
Analyse behovet er så stort at det kan ikke være bare en liten utvalgt gruppe som skal drive med analyser. En stor andel av de ansatte bør kunne gjennomføre relevante analyser for å videreutvikle selskapet på samme måte som en har sett fremveksten av selvbetjentrapportering. I dag er Analytics funksjonen i selskapene i en oppstartsfase. Verdien av denne funksjonen vil ikke optimaliseres før selskapene får kontroll på egne data og kan begynne å ta i bruk i forretningen data biblioteker med generelle analyseverktøy og bransjespesifikke analysepakker som nå er under utvikling fra flere spesialleverandører, sammen med egne algoritmer utviklet for selskapets spesifikke forretningsdrift utviklet av «inhouse» analytikerne.
Mange snakket om robotisering i 2017 – hvordan tror du dette vil påvirke norske virksomheter i 2018?
Norske bedrifter har med sine høye lønnskostnader over lang tid hatt fokus på automatisering av arbeidsprosesser. Det som er nytt med robotisering er økte muligheter for automatisering direkte ut mot selskapers kunder. Robotisering vil gi store muligheter for å skreddersy servicetilbudet til kundene som gjør at servicenivået øker uten at kostnadene følger etter.

Big data er i ferd med å dø som begrep, og Business Intelligence ser ut til å gå samme retning. Hva synes du er det beste begrepet som kan erstatte disse?
Historien viser at det er lite hensiktsmessig å finne frem til et begrep som skal løse hele problemstillingen. Begrepene data, data-drevet, innsikt, faktabasert er begreper som vil være sentrale begreper i fremtiden. Hensikten er å skape smartere selskaper som gjør selskapene mer konkurransedyktige.

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen vårt fagfelt i 2018?
Jeg tror at begrepet data-dam vil bli snakket en del om. Data-dam vil gjøre det mulig å ha en profesjonell lagerstyring av selskapets data og de verdier disse representerer.

About John Aage Tislov

John Aage Tisløv er konsernansvarlig, Analyse og Innsikt i Lyse AS