Crowdfunding – det er bruken av data som er forskjellen!7 min read

Crowdfunding, også kalt folkefinansiering, er blitt svært mye omtalt det siste året.

Jeg skrev for ca to måneder siden en artikkel hvor jeg beskrev de ulike formene for crowdfunding, les bloggartikkelen her 

Kort oppsummert så kan man definere fire ulike former for crowdfunding:

  1. Donasjonsbasert crowdfunding er en meget effektiv måte for folk å støtte et godt formål. Det kan for eksempel være en innsamlingsaksjon for å lage en tursti i et nabolag. Det sentrale punktet er at donasjonsbasert crowdfunding handler om å støtte en god sak uten at man får noe man kan ta eierskap til tilbake. De to største i Norge er Bidra og Spleis.
  2. Belønningsbasert crowdfunding er først og fremst egnet for å finansiere utvikling av nye produkter. Finansieringen skjer ved at produsenten beskriver produktet og viser frem en prototype, som for eksempel en ny drone. Dersom kunden forhåndsbestiller produktet og dermed tilfører bedriften nok penger til at de kan finansiere produksjonen får man gjerne en ekstra god rabatt eller en spesiell utgave av produktet. Resultatet av en vellykket kampanje er at produsenten får verifisert at det er et marked for produktet og får forhåndssolgt nok til å kunne finansiere produksjonen. De største og mest kjente belønningsbaserte crowdfunding plattformene er Kickstarter og IndieGoGo.
  3. Aksjebasert crowdfunding gjør det mulig å invitere små investorer til å investere direkte i oppstarts- og vekstselskaper ved å tegne seg i en emisjon. Aksjebasert-crowdfunding gjør det mulig for bedrifter å nå ut til et stort antall mulige investorer ved at prospektet deres blir digitalt tilgjengelig på plattformen. Ved å bruke video og bilder i tillegg til tekst og finansiell informasjon er det også mye enklere å kommunisere hvem de er og hva bedriften skal bruke pengene til. Aksjebasert-crowdfunding er blitt en meget populær måte for bedrifter å hente kapital. Det er relativt rimelig, det skaper stort engasjement og oppmerksomhet og investorene blir ofte også kunder og støttespillere. For investorer er dette en veldig spennende og engasjerende form for investering. Investorene kommer ofte veldig tett på bedriftene og man blir ofte involvert i selskapets utvikling. Crowdcube er den største aksjebaserte crowdfunding-plattformen i Europa.
  4. Lånebasert crowdfunding er den mest relevante måten for små og mellomstore bedrifter å skaffe vekstfinansiering på. Dette innebærer at bedriften beskriver sitt lånebehov, en crowdfunding plattform setter en rente og publiserer lånet slik at det er tilgjengelig for långivere. I likhet med aksjebasert crowdfunding så har bedrifter også mulighet her til å lage en form for digital kampanje ved bruk av bilder, video og tekster for å kommunisere hvem de er og hva de skal bruke lånet til. Dette er blitt en svært vanlig måte for SMB segmentet å finansiere vekst spesielt i Storbrittania hvor FundingCircle er den desidert største aktøren. Der utgjør står crowdfunding for mer enn 17 % av vekstfinansieringen til små og mellomstore bedrifter.

Jeg benytter lånebaseret crowdfunding som eksempel i resten av denne artikkelen.

Argumentene er like gyldige for de andre formene for crowdfunding, men produktnærheten mellom bankprodukter og lånebasert crowdfunding gjør lånebasert crowdfunding spesielt godt egnet for å eksemplifisere verdien av god datainnsikt.

Bankers tradisjonelle rolle er at de med sin balanse trer inn mellom långivere og låntakere. Långivere blir til innskuddskunder i banken og låntakere blir lånekunder i banken. Banken benytter sin balanse til å absorbere risiko og tar seg godt betalt i form av rentemargin, differansen mellom utlånsrente og innskuddsrente, og gebyrer til begge parter.

Utfordringen for en lånebasert crowdfunding plattform er ganske annerledes. En crowdfunding plattform skal være en uavhengig og nøytral formidler av informasjon mellom partene som skal inngå en direkte avtale seg i mellom uten å gå via en bankbalanse. Det er denne egenskapen ved crowdfunding som gjør at denne formen for lån ofte blir kalt ´peer-to-peer lending´ i engelskspråklige land. Å skape mange direkte, parallelle avtaler er en datadrevet og digital problemstilling.

Det er spesielt to forhold som gjør at data har en slik sentral rolle.

  1. Risiko – Kartlegging og synliggjøring av investeringsrisiko
  2. Engasjement – Bidra til å koble begge sider av markedet

Risiko: Den viktigste oppgaven til en crowdfunding plattform er å sørge for å være en uavhengig formidler av informasjon slik at potensielle långivere (investorer) får tilgang på informasjonen de trenger for å kunne foreta en grundig og informert beslutning om de skal så yte lån. Relevant finansiell informasjon som investorer har behov for skal presenteres på en måte som gjør det mulig for en privatperson å forstå risikoen og for å kunne vurdere om avkastningen som tilbys er attraktiv for akkurat han eller henne.

Engasjement: I tillegg til innhenting og kurering av informasjon knyttet til risikoen og prising av lånet ovenfor investoren skal også crowdfunding plattformen bidra til at det enkelte lånet er relevant for investorer som har høy motivasjon for å investere i akkurat det lånet. Dette handler om å koble offentlig tilgjengelige data med egenskaper ved lånet og bedriften slik at man kan sannsynliggjøre hvilke investorer som vil oppleve det enkelte lånet som spesielt interessant enten grunnet geografisk tilhørighet, bransjetilhørighet, affinitet eller andre forhold som sannsynliggjør at et lån vil være spesielt relevant. Siden innsikt fra data er avgjørende for en crowdfunding plattform må teknologien til plattformen bygges opp med fokus på informasjonsinnhenting og prosessering.  De siste årene har vi sett en kraftig utvikling i mulighetene til å innhente og behandle data slik at mengden data som prosesseres er enorm i forhold til kun få år siden.

En slik data fokusert plattform starter med en automatisert innhenting av store mengder data fra både offentlig tilgjengelige kilder samt private databaser. All denne dataen må i real tid kunne lagres i en datalake samt prosesseres, altså både big data og fast data.
En ryggrad for en datasentrert plattform vil ofte bestå av både tradisjonelle sql databaser, nyere nosql, kombinasjonen newsql, samt graf databaser. For å trekke ut viten fra dataen som er samlet inn kreves det både solid databehandling samt matematiske og statistiske modeller som har evnen til å raskt analysere enorme mengder data. Heldigvis har det de siste årene blitt tilgjengeliggjort store mengder open source verktøy med høy kvalitet. Giganter som Google, Microsoft og Facebook har sluppet solide rammeverk for å hurtig kunne utføre distribuerte matriseoperasjoner.
Nye mulighet til å prosessere store mengder data innebærer at teknologier som før var forbeholdt forskning får praktiske implikasjoner. Graf databaser gir for eksempel muligheten til å analysere risiko i et helhetlig perspektiv istedenfor å begrense seg til individer som det tradisjonelt har blitt gjort. Denne veksten i teknologi har også bidratt til at hele økosystemet kan utvikle seg. Oppdatering av modeller vil kunne skje nesten i real tid, forretningskritiske rapporter generes raskt og hyppig, og tilbakemeldinger ved viktige hendelser skjer umiddelbart.
Alle disse teknologiene komplementerende hverandre og muliggjør en uovertruffen grad av kunde og markedsinnsikt. Sammen med skytjenester ligger alt til rette for at små bedrifter uten store maskinvarehaller kan levere innsikt raskere og bedre enn tradisjonelle leverandører. 2018 tegner til å bli det året hvor lånebasert crowdfunding virkelig blir tilgjengelig i Norge. Monner lanserer om kort tid. Vi har et sterkt fokus på å finansiere veksten til små og mellomstore bedrifter. Vi hjelper bedriftene til å benytte lånet både for å skape vekst og som en plattform for å bygge en tett relasjon til personer som har en reel interesse i at bedriften lykkes. Crowdfunding er en spennende og engasjerende måte for personer å investere i bedrifter og ideer de liker. Som finansieringsform er den godt egnet til å tilføre kapital til selskaper helt i starten ved hjelp av belønning og aksjebaserte alternativer. For senere vekstfaser er lånebasert-crowdfunding meget godt egnet siden den tilfører kapital samtidig som den ivaretar bedriftseiernes eierinteresser og bygger et nettverk av støttespillere i form av investorer. Har du lyst til å delta i diskusjonen om crowdfunding? Meld deg gjerne inn i Nordic Crowdfunding gruppen på Facebook.


 

 Jarle Holm, Medgründer og Chief Financial Officer i Monner
Jarle er utdannet siviløkonom og har i 20 år jobbet som leder og forretningsrådgiver i grensesnittet teknologi og innovasjon innen bank og finans. Han sluttet som direktør Innovation Lab i EVRY Financial Services for å starte opp Monner sammen med David. Jarle er i dag økonomisjef og styremedlem i selskapet.

 

 Sven Haadem, Chief Data Officer i Monner
I de siste årene har Sven Haadem forsket på og utviklet avanserte modeller og algoritmer for ulike kredittmiljøer i DNB. Han har en doktorgrad i matematikk og en mastergrad i informatikk, begge fra Universitetet i Oslo. Sven er en anerkjent riskanalytiker som går fra DNB til Monner for å benytte maskinlæring, kunstig intelligens og dype nevrale for å bygge modeller for relevans og prising av kredittrisiko.

 

About Jarle Holm Svend Haadem

Jarle Holm, Medgründer og Chief Financial Officer i Monner Sven Haadem, Chief Data Officer i Monner