Drammen – større, smartere, sunnere.3 min read

I bystrategien “Byvekst med kvalitet” fremheves det at Drammen skal være blant landets beste kommuner når det gjelder kvalitet i tjenestene og effektiv ressursbruk. For å lykkes med dette skal vi effektivisere arbeidsprosesser og utvikle kvalitative gode tjenester for våre innbyggere og ansatte.
Drammen kommune har i 2017 gjennomført et forprosjekt på Smart City der vi har høstet erfaring med digitale løsninger for nærdemokrati og bruk av sensorteknologi til innhenting og videreformidling av data til innbyggerne og næringsliv. Prosjektet Smart City skal bruke teknologi til å fokusere på byutvikling og Drammens fremtidige behov, hvor innbyggerne og næringslivet opplever Drammen som enkel, effektiv, fleksibel og innovativ.
Vi mener at Smart City handler om å gjøre innbyggerne og næringslivet smartere ved å tilgjengeliggjøre offentlige data. Samtidig må de ansatte lære seg å jobbe annerledes enn tidligere. Derfor har vi startet i det små og gjort oss erfaringer på et avgrenset området. Sommeren 2017 utplasserte vi sensorteknologi som måler badetemperaturen i 5 av våre tjern og i Drammenselva en gang i timen. Tidligere ble dette gjennomført med målinger en gang per uke, noe som ikke gir et særlig godt bilde av badetemperaturen akkurat i dag om målingen ble foretatt onsdag i forrige uke. Ved å hente data og bruke BI-verktøy for å tilgjengeliggjøre dataene, har vi gitt innbyggerne en helt ny tjeneste og vi evaluerer nå arbeidet for å ta neste skritt.
Gjennom prosjektet friluftsløftet har vi gitt våre innbyggere en digital mulighet til å spille inn sine forslag til utvikling av friluftsområdet i sitt nærmiljø. Innbyggerne gikk til et nettsted der de kunne legge inn sine forslag. Vi fikk inn over 400 forslag som saksbehandlere utredet og de landet på 20 forslag som innbyggerne skulle prioritere ut fra en pott på 3 millioner som var satt av til utvikling aakkurat dette friluftsområdet. Basert på data fra folkeregisteret og kontakt og reservasjonsregisteret så sendte vi en SMS med en unik kode til alle innbyggere over 16 år ut fra et utvalg av postnummer tilknytta det utvalgte friluftsområdet. Innbyggerne fikk stemme på sine forslag gjennom bruk «3 millioner i monopolpenger» på det de hadde mest lyst til å få realisert. Nærdemokrati med innbyggeren i sentrum – understøttet av teknologi som når nye målgrupper og på en langt mer effektiv måte enn vi har gjort tidligere.
I 2018 ser vi for oss at Smart City i Drammen videreutvikler løsningen for nærdemokrati. Vi skal bruke teknologi med et spesielt fokus på verdien av samskapning mellom innbyggere, ansatte og næringslivet for å forbedre og fornye tjenesteproduksjon i Drammen kommune. Dette gjør vi ved å invitere til dialog med brukerne og næringslivet, samt at vi skal tilgjengeliggjøre datakilder og teste ut ny teknologi. Bruk av BI-verktøy gjør dette enklere for de ansatte enn hva som var mulig tidligere. Og når virksomheter i kommunen kan tilgjengeliggjøre data slik at de kan brukes i nye sammenhenger og til utvikling av nye tjenester, så blir kommunen en aktiv bidragsyter til næringsutvikling. Forskere, næringsliv og sivilsamfunn får tilgang til og kan nyttiggjøre seg av informasjon forvaltningen har. Drammen kommune er en aktiv part i Næringsvekst 2020 – http://nv2020.no/ og ønsker innovasjon og vekst velkommen.

About Frank A Baklid

Digitaliseringssjef i Drammen Kommune