BI-strategi bør være en innsikts-strategi7 min read

«Jasså, så du jobber med BI-strategi?» Min potensielle kunde smiler overbærende.  «Det vil si strategi for rapportering?»

«Vel, nei, egentlig …» starter jeg forsiktig.

Han avbrøt meg. «Jeg synes i det hele tatt IT-strategi’er er et tåpelig konsept. Det blir jo som å ha en hammer-og-spiker strategi når man bygger hus! En strategi skal handle om hvilken verdi man skal skape, ikke hvilke verktøy man trenger. BI-strategi? Hah. Dere konsulenter altså. Hva blir det neste? Data-strategi ?» «Vel, datastrategi er jo faktisk et etab…» Jeg stoppet akkurat i tide og innså at jeg hadde en del å jobbe med her…

aaeaaqaaaaaaaagnaaaajgrhowfhzdzjltixyzytngnimi04mzjilty3y2zimdu4otbimaFred Anda, CEO and Managing Partner,
NextBridge Advisory.

(http://nextbridge.no/advisory/)

 

 

 

Han har jo på sett og vis rett. «IT-strategi» er jo egentlig et litt merkelig begrep. Det er blitt så innarbeidet at man ikke egentlig tenker over det. I bunn og grunn handler IT i de fleste virksomheter om kun to ting; effektivisering og innsikt. Dette er verdiene man ønsker å skape. Og egentlig burde dette reflekteres i begrepene; Effektiviseringsstrategi og innsiktsstrategi. Det er jo det vi egentlig bør ha, og en slik navngivning vil sannsynligvis gitt begge et riktigere fokus, bedre forankring og sterkere gjennomslagskraft i organisasjonen.

De siste årene har IT i stadig flere bransjer også blitt viktigere som integrert del av selve produktene og tjenestene som virksomheter leverer. IT blir gjerne en katalysator for innovasjon som endrer både produktene og faktisk også selve forretningsmodellen. Dette er nærmest et paradigmeskifte og egentlig essensen av det litt diffuse begrepet digitalisering.

I denne sammenheng vil IT være en del av produkt – og tjenestestrategien, som igjen vanligvis er en del av selve forretningsstrategien. Alternativt opprettes det en egen digitaliseringsstrategi for dette formålet.

De fleste IT-strategier er tunge på effektivisering, nokså lette på digitalisering og svært lette på innsikt. Og det er nettopp derfor behovet for en egen innsiktsstrategi er viktig. Men vi kaller det gjerne ikke det, vi kaller det datastrategi, informasjonsstrategi eller som oftest … BI-strategi.

Verdien av effektivisering når fort et punkt hvor det ikke lenger er så mye å hente, og mange er allerede kommet langt her. Men stadig flere innser at innsikt fremdeles er et område med stort potensiale og BI/Analytics er nå på toppen av CIOenes prioriteringsliste.fred-1

Men det er innsikt som forretningsmessig verdi det handler om, ikke valg av verktøy.

Det var faktisk en gang i tiden at valg av riktig BI-verktøy var en svært avgjørende faktor for hvor suksessfull en BI-implementasjon kom til å bli. Jeg vil påstå at den tiden er forbi. Det er selvsagt fremdeles mulig å velge noe som er helt feil, men det er sjeldent pga. verktøyets manglende funksjonalitet.

 

Det har i løpet av de siste årene kommet masse nye glimrende BI-verktøy på markedet, og det er fristende å la seg blende av moderne visuelle effekter og enkel self-service funksjonalitet. Men når hverdagen kommer er det helt andre ting som blir viktigere når verktøy skal velges; opplæring, intern kompetanse, tilgang til ekstern kompetanse, tilgang til leverandør, total-cost-of-ownership, håndtering av datakvalitet, metadata, dokumentasjon, integrasjonsmuligheter, ytelse og ikke minst time-to-market.

Jeg har sett virksomheter skifte ut sitt allerede utmerkede verktøy med noe mer «moderne» fordi det tilsynelatende i større grad vil tilfredsstille brukernes krav. Det skaper ofte en kortvarig positiv boost, men gjør man ikke noe med de egentlige utfordringene er man fort like langt.

Det er i det hele tatt forbausende mye av virksomhetenes oppfattelse av egen situasjon knyttet til BI og BI-verktøy som styres utfra persepsjon alene. Ofte hører jeg forretningssiden klager på at de ikke får tak i en bestemt type data eller det ikke er mulig å presentere data på en spesifikk måte, mens IT på sin side sier at data allerede er på plass og funksjonaliteten for ønsket presentasjon allerede finnes. Hvem har rett? Ofte er det en kombinasjon, Forretning forstår ikke mulighetene, mens IT ikke forstår viktighetene av detaljer i presentasjonen eller forretningsreglene for data som etterspørres.

Mange virksomheters største utfordring for å øke innsikten er i dag hverken mangel på verktøy, kompetanse eller data, men mangel på oversikt og gjennomsiktighet i et stadig mer komplekst datagrunnlag. «Big data» -type data øker kompleksiteten ytterligere og skaper en stadig større avstand mellom hva som er mulig å få og hva man faktisk får til. Potensialet for økt innsikt blir således bare større og større, hvordan skal man da klare å utnytte det?

I den utmerkede bloggen «BI som konkurransefortrinn» fremhever herrene Remme og Unholt hvordan en ny virkelighet setter nye føringer for hva en BI-strategi bør fokusere på, og at BI-strategien bør gå utover å understøtte forretningsstrategien, men også videreutvikle konkurransefortrinn. Implisitt er dette vel så mye en kritikk av de tradisjonelle forretningsstrategiene og deres evne til å synliggjøre hvordan man har tenkt å endre virksomheten til å bli mer konkurransedyktige i en endret virkelighet. Og her kan BI spille en avgjørende rolle.

Først og fremst må man være langt mer bevisst på hva man ønsker å få til, ikke i dags- eller ukes perspektiv, men (minst) i et 2-3 års perspektiv. Den overordnede forretningsstrategien bør være en hoveddriver og må være tydelig nok til at den kan brukes som utgangspunkt for en langsiktig planlegging av hvordan man skal få nødvendig innsikt, men samtidig; en BI-strategi bør også kunne utfordre de vedtatte sannheter om strategisk retning og ikke minst nødvendige virkemidler.

fred-2

En BI-strategi (og for så vidt alle andre strategier) handler strengt tatt om kun to ting som må gjøres i riktig rekkefølge. Dette kan synes banalt, men all erfaring tilsier at dette ikke er like lett å gjennomføre.

 

Ofte diskuteres løsninger og tiltak før målsetninger er etablert, og ofte brukes alt for lang tid på å kartlegge og detaljere dagens situasjon.

BI har lenge vært knyttet nesten utelukkende til datavarehus og tradisjonell rapportering, men representerer i dag i stadig økende grad den opprinnelige intensjonen; hvordan skape forretningsinnsikt. BI er ikke lenger begrenset til rapporter og datavarehus, det omfatter hele livssyklusen til alle typer data som brukes til å skape økt innsikt. BI griper inn i de operasjonelle prosessene på en helt annen måte enn tidligere, og man må tenke BI inn et økosystem som inkludere både CRM, webløsninger og tradisjonelle fagsystemer.

Det er ikke IT som kan forventes å forstå hvilken innsikt som er nødvendig. Ergo må også forretning eie den overnevnte BI-strategien og sørge for fremdriften.

Planen i BI-strategien må være konkret nok til kunne følges opp. Strategier generelt er nok ofte i altfor stor grad ment kun som rammebetingelse for andre initiativer i stedet for å gi opphav til konkrete tiltak. Derfor er også BI-strategi et begrep med litt … bi-smak. Det må lages konkrete tiltak og plan for både gjennomføring og gevinstrealisering.

Hvilke virksomheter trenger en BI-strategi ? Fra et konsulentperspektiv er det lett å si «alle» eller for tilsynelatende å kvalifisere det litt bedre; «alle med behov for økt innsikt». Men vi opplever stor forskjell på evnen til å operasjonalisere en BI-strategi. Og det er her verdien ligger. Virksomheten må være moden nok til å evne å se  den konkrete verdien av økt innsikt og ha endringsevnen (og viljen) til å gjøre de nødvendige grepene som BI-strategien peker på.

Til syvende og sist; hvis ny innsikt ikke brukes til å endre beslutninger, prosesser, tjenester eller produkter har den i praksis null verdi. Klarer man derimot å realisere BI-strategien og endre deler av virksomheten er potensialet for økt konkurransedyktighet formidabelt innen de aller fleste forretningsområder.

Hilsen Fred.

Om Fred Anda:

Fred Anda er managing partner i NextBridge Advisory. Han var tidligere leder for rådgivningsenheten i Business Information Management-avdelingen i Capgemini, hvor han bla hadde ansvar for tjenesteområdet Information Strategy. Han har over 20 års erfaring innen IT-bransjen, og er ekspert på løsninger innen business intelligence, business analytics, informasjonsarkitektur, datamodellering, Master Data Management, Information Governance og informasjonshåndtering. Tidligere har Fred jobbet med store og komplekse integrasjons – og datavarehusprosjekter, med særlig vekt på arkitektur.

 

About Arne Rosness