BI strategi – Med fokus på verdiskapningen3 min read

Først og fremst en takk til Truls Unholt og Øyvind W. Remme som minner oss på viktigheten av å ha riktig innfallsvinkel ved utviklingen av BI-strategier. De understreker betydningen av å knytte BI-strategien til forretningsstrategien og utnytte den økende graden av tilgjengelige eksterne data.

 Patrick Blomquist

Patrick Blomquist, Lead analyst,

Analytics Improvements

Statoil AS

 

 

Etableringen av en BI-strategi er i utgangspunktet en krevende oppgave, om ikke enda større hvis man også skal anvende BI som et konkurransefortrinn, og ikke bare optimalisere eksisterende forretningsprosesser. Fokuset bør være på hva bedriften ønsker å løse/oppnå innenfor et definert tidsintervall, gjerne 2-3 år. Erfaringsmessig kan det være vanskelig å konkretisere innsatsfaktorene man setter på et veikart om strategien blir for generisk. Velger man en kort horisont medfører det ofte at man i større grad kan være konkrete i målsettingen og hva som skal være de underliggende aktivitetene.

BI som konkurransefortrinn krever en innovativ data- og analysedrevet kultur i bedriften. Ikke bare hos de som klassisk har drevet med BI i bedriften, som Unholt og Remme fokuserer på, men fra ende til ende. Med ende til ende menes her verdikjeden fra datakilder til målt effekt gjennom ekstra verdiskapning. Det er vel så viktig å få ut effekten av BI hos analytikere og beslutningstakere, som det er at vi har riktige teknologier og datakilder tilgjengelig. Både forretning og teknologi er i kontinuerlig utvikling og endring. BI som konkurransefortrinn krever at man har optimal dynamikk mellom IT og forretning, at man kjenner hverandres domener tilstrekkelig godt og er i stand til å gi hverandre gode råd. Dette handler vel så mye om samhandling som organisering da det er tiden fra ide til produkt som skal minimaliseres om konkurransefortrinnet skal opprettholdes. Her kan for eksempel analysearkitekter være limet mellom teknologi/IT og forretningsbehovene.

 Strategi

 

Ved etablering eller oppdatering av bedriftens BI-strategi bør man være kritisk til sin nå-situasjon. Å fremstille den som mer rosenrød enn den faktisk er, vil gjøre reisen mer krevende og sannsynligheten for å feile større. En BI-strategi bør som nevnt dekke hele analyse- og beslutningsprosessen.  En metode for å avdekke nåværende tilstand er å stille seg selv kritiske spørsmål. Her er noen eksempler; Hvem er det som eier og driver BI-innovasjon ende til ende i din bedrift? Er eieren av BI-innovasjonen tett på bedriftens viktigste beslutninger og største utfordringer? Har forretningen (ledere og analytikere) kompetanse til forstå det totale mulighetsrommet ved bruken av BI? og tar de ut potensialet? I hvilken grad bruker bedriften data og analyse aktivt som beslutningsgrunnlag? Hvem har egentlig ansvaret for å komme på den neste gode BI ideen som gir bedriften et konkurransefortrinn? Om dette er overlatt til ”alle” så er sannsynligheten for at det skjer heller liten. Om bedriften derimot satser tilstrekkelig på en holistisk innovativ multi-disiplinær gruppe (ref data scientists), kan dette gi verdifulle bidrag for å bygge opp eller opprettholde et konkurransefortrinn.

Hvis du har klart å svare godt på alle disse spørsmålene har din bedrift kommet langt. Om det ble vanskelig å svare på noen av spørsmålene, så bør man vurdere å inkludere kulturelle, kompetanse og samhandlingskomponenter i den neste BI-strategien. Skal man bruke BI som et konkurransefortrinn bør organisasjonen stimuleres til å generere nye ideer. Dynamikken mellom IT og forretning bør gjennomgås for å sikre at tiden fra ide til produkt minimaliseres. Om bedriften vurderer sourcing av tjenester bør man vurdere i hvilken grad dette vil påvirke konkurransefortrinnet på en positiv eller negativ måte. Her bør man ikke bare vurdere klassiske out-sourcing tjenester for IT-drift, men også crowd-sourcing av analyseutfordringer om man ikke har kompetansen eller kapasiteten internt.

Lykke til!

Hilsen Patrick

 

 

About Arne Rosness