BI som konkurransefortrinn

6 min read

Truls_Oyvind

 

 

 

 

Av Truls Unholt, Senior Rådgiver i Acando Management Consulting og Øyvind W. Remme, Rådgiver og Partner i NextBridge Advisory.

 

Tradisjonelle BI-strategier ligger vanligvis på et funksjonelt nivå, med fokus på prosesser, teknologi og utnyttelse av bedriftens interne data. Knytningen til forretningsstrategi og konkurransefortrinn er i beste fall utydelig. Med fremveksten av tingenes internett og den eksplosive veksten av eksterne data, er dette i ferd med å endre seg, noe de fleste bedrifter vil komme til å erfare i årene fremover. Dette krever nytenkning når det gjelder anvendelser, arkitektur, organisering og ikke minst sourcing av data fra eksterne kilder.

Digitale økosystemer og ny teknologi utfordrer bransje etter bransje. Først var det varehandel og media som måtte forholde seg til nye rammebetingelser og nye teknologi-og internettbaserte konkurrenter. Ved inngangen til 2016 står bank, forsikring og finansielle tjenester for tur. Etter hvert kommer vi til å se at utdannings- og helsesektoren blir utfordret, til dels av den samme underliggende teknologien og de samme forretningsmodellene.

Industry_disruption

Industry Disruption. Kilde : Teori & Praksis Analyse

Med internett, mobile applikasjoner og intelligente objekter knyttet opp i tingenes internett, har mulighetene til å samle inn data økt kraftig og volumet på innsamlede data eksplodert. Dette har blant annet ført til at allerede velkjent grunnforskning på neurale nettverk, evolusjonære algoritmer og maskinlæring for alvor har begynt å komme til nytte. Det handler altså ikke lenger bare om å omdanne data til informasjon og innsikt, men om å utvikle helt nye, og i noen tilfeller helautomatiserte, løsninger for prediktiv og preskriptiv analyse.

En MIT-studie fra 2012 viser at bedrifter med fokus på datadrevne beslutningsprosesser er 6% mer lønnsomme enn konkurrentene. Bedrifter som klarer å bygge forretningsmodeller rundt tingenes internett, Big Data og ulike former for kunstig intelligens, vil bidra til at denne forskjellen øker ytterligere. I informasjonsintensive bransjer, som bank og forsikring, vil det på sikt trolig være et spørsmål om å overleve eller ikke.

Dette betyr at vi må tenke helt nytt om hvordan vi utvikler BI-strategier og gjennomfører dem.

For det første handler det ikke lenger bare om å støtte enkeltstående funksjonsområder med analyser og innsikt, eller å tilrettelegge for virksomhetsstyring og ulike former for KPI-baserte anvendelser. Ambisjonsnivået er med andre ord ikke lenger å understøtte en etablert forretningsstrategi, men å videreutvikle bedriftens konkurransefortrinn. Spesielt i informasjonsintensive bransjer vil det bli nødvendig å bygge konkurransefortrinn rundt data og informasjon, siden det er mer enn nok av både kapital og arbeidskraft i omløp. Forutsetningen er naturligvis at det er mulig å organisere seg rundt konkurransefortrinnet på en måte som skaper verdi for eierne.

For det andre må bedriften vende fokuset fra interne til eksterne data. Oppgaven for BI-funksjonen blir like mye å være et grensesnitt mot eksterne data- og informasjonsleverandører, som å foredle interne og bedriftskonforme data på den måten de gjør i dag. I praksis betyr dette at bedriften må åpne seg opp for partnerskap med eksterne dataleverandører for å få tak i relevante data om personer, steder, objekter og relasjoner på en helt ny måte. Dette vil ikke bare øke kraften i hver enkelt bedrifts BI-løsninger, men også redusere utviklingskostnader og skape skalafordeler lokalt. Ved å samarbeide i lokale økosystemer på denne måten er det mulig å bygge lokale konkurransefortrinn som Google, Facebook og de andre digitale økosystemene ikke kan matche.

BigBI_v0_3

I fremtiden vil ikke datautvekslingen bare foregå i grensesnittet mellom virksomheten og kunden. Kundens produkter og eiendeler vil også utlevere bruksdata og geolokasjoner som kan fanges opp og brukes i bedriftens forretningsprosesser. Kilde: NextBridge Advisory

Eksisterende BI-løsninger benytter i stor grad data fra interne systemer, for eksempel kunde-, produkt og transaksjonsdata, eventuelt supplert med statiske data fra eksterne kilder. Satt i sammenheng sier disse dataene noe om kundene og deres relasjon til bedriften. Med tingenes internett får vi mange nye datakilder som har et stort potensiale for å øke innsikten om individers bevegelser og adferd i et utvidet digitalt rom.

Dette gjelder for objekter, som biler, båter og hus, men også for lokasjonsbaserte data, for eksempel knyttet opp mot beacons. Det vil på en helt ny måte bli mulig å registrere, integrere og analysere hvor enkeltindivider befinner seg til enhver tid, hva de holder på med og hvordan de anvender ulike typer objekter. Et eksempel fra forsikringsbransjen kan være illustrerende for denne utviklingen. I dag har forsikringsselskaper kun grunninformasjon om objektene som kunden har forsikret i selskapet, bilmerke, årgang, årlig kilometerstand og slike ting. Ved å koble til sensordata fra bilen kan forsikringsselskapet få et komplett bilde av kjøreadferden til kunden. Disse dataene kan brukes videre til risikovurdering og prising, så vel som i videre kundedialog.

Dette gir bedrifter som ønsker å utnytte data og informasjon til å bygge konkurransefortrinn to utfordringer. For det første er disse dataene ikke umiddelbart tilgjengelige for andre enn de som fanger dem opp, og for det andre er det få bedrifter som har tilstrekkelige ressurser til å integrere denne type sanntidsdata fra mange kilder på egen teknologiplattform.

Rådataleverandørene i dette bildet vil typisk være bil- og båtprodusenter, smarthus-leverandører, varehandelsbedrifter, kjøpesentre, internett-baserte virksomheter og andre som er i posisjon til å fange opp data som er relevante i en kommersiell kontekst. Svært få av disse har i dag en forretningsmodell som baserer seg på salg av data. Dette kommer imidlertid til å endre seg ganske snart. Vi tror likevel ikke at «endgame» vil være direkte sourcing av data fra rådataleverandører til bedrifter, selv om noen sikkert kommer til å prøve seg på dette. Utfordringen for rådataleverandørene er at de mangler distribusjon og ikke er i posisjon til å bygge det, samtidig som få bedrifter har tilstrekkelig integrasjonskapasitet internt.

Som en løsning på dette vil det vokse frem leverandører av data- og integrasjons-tjenester som leverer data på tvers av bedrifter og industrier. EVRY Informasjonstjenester har allerede tatt en slik posisjon i Norge og tilbyr en stor bredde av person og objektdata som kan integreres med andre eksterne data og data fra interne systemer. Denne type aktører har skalafordeler som enkeltbedrifter ikke har eller kan skaffe seg. Vi ser også at det kommer nye typer leverandører som Cxense og Cloud Explorers som med sine data management plattformer integrerer real-time data fra internett og andre kilder.

For å lykkes i dette nye landskapet trenger bedrifter i informasjonsintensive næringer, som bank, forsikring, telekommunikasjon, varehandel og tjenester, å bygge kapabilitet som bidrar til å gjøre data og informasjon til konkurransefortrinn. Dette krever nytenkning både når det gjelder anvendelser, informasjon, arkitektur, organisering og sourcing av data fra eksterne kilder.

Når vi skal utvikle BI-strategier i tiden fremover, er det nettopp disse områdene vi vil fokusere på. Siden data og informasjon er så tett forbundet med bedriftens konkurransefortrinn, vil en bred involvering i BI-strategiarbeidet, også fra ledelsen, være avgjørende for et godt resultat. Tradisjonelle BI-strategier som fokuserer på teknologivalg og interne funksjoner bidrar i liten grad til å bygge nødvendig kapabilitet for fremtiden. Tiden er moden for å ta BI-strategien til neste nivå.

About Øyvind W. Remme

Øyvind W. Remme er partner i NextBridge Advisory AS. Han har over 20 års erfaring med Business Intelligence og Analytics innen et stort spekter av bransjer, bruksområder og teknologier. Med brennende interesse for faget, har han holdt en rekke foredrag og kurs, blogget og skrevet artikler, samt vært styreleder i Dataforeningens faggruppe for Business Intelligence & Analytics.